Splošni pogoji

Splošni in posebni pogoji ter navodila za turistične aranžmaje

1.SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni in posebni pogoji ter navodila so sestavni del vseh naših aranžmajev in so kot priloga v katalogih in cenikih. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša ! Prav tako so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta MIVAX d.o.o. (v nadaljevanju MIVAX) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.
Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira MIVAX, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.mivax.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve MIVAX-a in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

2.PRIJAVE
Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira MIVAX, v poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi MIVAX in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter plačati stroške prijave.

Prijava potnika je zavezujoča.

Za zavezujoč sprejem ponudbe agencije se poleg izrecne pisne prijave oz. podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika ter podatke o njegovem rojstvu in prebivališču oz. imena in priimki sopotnikov. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (8. točka teh splošnih pogojev). Šteje se, da je pogodba veljavna s plačilom, ne glede na to, ali je podpisana ali ne.

Pri prodaji letalskih vozovnic se zaračuna prijavnina 15 € na osebo oz. v dogovoru s stranko. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

3.PLAČILA

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvede vplačilo na MIVAX-u oziroma, ko MIVAX prejme plačilo na transakcijski račun. Ob prijavi potnik plača prijavnino v višini 30 % cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 10 dni pred začetkom potovanja oziroma kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz 8. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina jamči potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA ...) MIVAX v primeru vračila v nobenem primeru ne izplača gotovine. Upravičeno iskani zneski se vračajo le z bančnim nakazilom. Potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen. Posebni plačilni pogoji so navedeni v ponudbi.

Pri rezervaciji po vaši želji je potrebno položiti 30,00 € (za rezervacijo do 10 dni pred odhodom pa 30% predvidene vrednosti aranžmaja), kot garancijo za izvedbo rezervacije. V primeru vaše potrditve se vam vplačan znesek upošteva v dobro pri dokončnem plačilu, v primeru pa, da si premislite in ne potrdite rezervacije, denar zadržimo kot strošek izvedbe rezervacije.

Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ - request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo po poizvedbi potrdi. V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali ustavljene prodaje (»stop bookinga«).

4.CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ter veljajo od dneva objave programa. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (letališke, luške, varnostne pristojbine, doplačila za gorivo, vizume in ipd.), ki se, če niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.

Naknadne spremembe (imen, števila potnikov, terminov, nastanitve in podobno), če so sploh še možne, agencija zaračunava po ceniku organizatorja oz. ponudnikov potovalnih storitev.

Kadar organizator v programu objavi več cen za različno število udeležencev, je potnik dolžan plačati kupnino glede na končno število udeležencev. Ob prijavi se potniku obračuna nižja oziroma višja cena, odvisno od ponudnika. Če število potnikov za nižjo ceno ni doseženo, je potnik dolžan doplačati v programu navedeno razliko. V primeru obračunane višje cene in doseganja potnikov za nižjo ceno, se potniku razlika vrne najkasneje v 3 delovnih dneh po prejemu organizatorjevega poročila o končnem številu potnikov.

MIVAX si pridržuje pravico do spremembe cene najkasneje do 20 dni pred začetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja. Povišanje in znižanje cene se obračuna z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja ali zmanjšanja prej navedenih elementov kalkulacije. V kolikor podražitev preseže 8% ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi moral povrniti škodo.

MIVAX lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (dodatni oziroma fakultativni izleti, najem športne opreme, ipd), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru MIVAX ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. Če je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

5. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne (avtobusni prevoz, letalski prevoz – ekonomski razred,…), hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja ter organizacija potovanja. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

6. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti ipd.). V primeru, da so v posameznem aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

7. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator potovanja odgovarja za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju, ne glede na to ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje. Naslovi drugih izvajalcev storitev so na voljo v poslovalnici MIVAX-a, pri predstavniku ali vodji potovanja. V primeru drugih organizatorjev potovanj nastopa MIVAX kot posrednik.

V primeru insolventnosti, vam MIVAX kot organizator, skladno z zakonodajo in zakonom o varstvu potrošnikov, posreduje osnovne informacije o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje:

Številka garantnega pisma in datum izdaje: 10020508607 z datumom veljavnosti do 31.12.2024

Izdajatelj jamstva (garant): GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica3, 1000 LJUBLJANA

Telefonska številka asistenčnega centra: 080 70 77

8. POTNIKOVA ODPOVED ali SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil. Če potnik želi odstopiti od pogodbe mora to storiti pisno. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima MIVAX pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom začetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:

- do 30 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve - 20 % cene aranžmaja;

- od 29 do 22 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve - 30 % cene aranžmaja;

- od 21 do 15 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve - 50 % cene aranžmaja;

- od 14 do 8 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve - 80 % cene aranžmaja;

- od 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja;

- Neudeležba brez odpovedi - 100 % cene aranžmaja.

Lestvica odpovedi za individualne oz. sestavljene rezervacije (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER):

do 90 dni pred odhodom plača potnik administrativne stroške v višini 100 €

89 do 60 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene aranžmaja

59 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja

29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 80% cene aranžmaja

21 do 0 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 100% cene aranžmaja.

V primerih, ko MIVAX ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja splošni pogoji odgovornega organizatorja.

Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek izbranih letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov s posebnimi pogoji kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice, trajektni prevozi, vizumi… Za vsako tako storitev je lahko strošek odpovedi tudi 100% že na dan nakupa. S posebnimi pogoji je stranka seznanjena že ob rezervaciji. Zato se v primeru potnikove odpovedi te storitve obravnavajo ločeno od klasične lestvice odpovednih stroškov, navedenih zgoraj. Taki posebni pogoji so velikokrat določeni, ko se kupuje storitev po nižji ali znižani ceni z rezervacijskih sistemov za zgoraj navedene storitve in ne dopuščajo sprememb ali odpovedi.

POMEMBNO. Za križarjenja in potovanja z vključenim letalskim prevozom veljajo pogosto še precej strožji odpovedni pogoji (letalski prevoznik za kupljeno vozovnico pogosto obračunava 100 % stroške odpovedi ne glede na datum odpovedi), z njimi mora biti stranka ob rezervaciji seznanjena. V takih primerih veljajo odpovedni pogoji ladjarja oz. letalskega prevoznika za celoten program ali za del programa, na katerega se storitev letalskega prevoznika ali ladjarja nanaša.

NIZKOCENOVNI letalski prevozniki imajo strožje pogoje (vračilo denarja za letalsko vozovnico ni možno od dneva rezervacije) in zato za takšne rezervacije veljajo odpovedni pogoji letalskih prevoznikov. Pogoji nizkocenovnih letalskih prevoznikov veljajo vedno, kadar je v opisu programa navedeno, da so vključeni poleti z nizkocenovniki.

Stroški odpovedi v višini 100% se obračunajo tudi v primeru, če se potnik ne pojavi pravočasno na mestu odhoda ali nastanitvenem objektu (no show), odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti.

Organizator potovanja na zahtevo potnika lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Za vsako tako spremembo MIVAX zaračuna potniku administrativne stroške v višini 15,00 €.

9. ODSTOPNINA ZA PRIMER ODPOVEDI ARANŽMAJA/ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI pri ZAVAROVALNICI

Ob prijavi lahko sklenete odstopnino/zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se morda zaradi določenih nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogli udeležiti (ki utegnejo nastopiti pri potniku ali v njegovi ožji družini). Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja in so na voljo v poslovalnici MIVAX. Odstopnino se lahko sklene ob potrditvi rezervacije. Naknadno se lahko zavarovanje sklene le izjemoma. V kolikor v programu ni navedeno drugače znaša odstopnina 5% od vrednosti potovanja. V programu se lahko določi tudi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni mogoča. Goste, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno opozarjamo, da ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Odstopnino - riziko odpovedi priporočamo na vseh potovanjih.

Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, pri kateri je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj oz. v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi ter najkasneje 2 uri pred odhodom na potovanja. Če potnik ne prične potovanja na dan, ki je določen kot začetek potovanja in le tega pred začetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačil na osnovi plačane odstopnine.

Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja ali počitnic, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali počitnic.

10. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI POTOVANJA

MIVAX si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali do spremembe programa potovanja. MIVAX si pridržuje pravico do odpovedi potovanja, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu ali pogodbi o potovanju, navedeno število potnikov. MIVAX potnika o odstopu od pogodbe obvesti v pogodbeno dogovorjenem roku, vendar najpozneje:

  • 20 dni pred začetkom turističnega aranžmaja pri potovanjih, daljših od 6 dni;
  • 7 dni pred začetkom turističnega aranžmaja pri potovanjih, ki trajajo od 2 do 6 dni;
  • 48 ur pred začetkom turističnega aranžmaja pri potovanjih, krajših od 2 dni

Če v programu ali v pogodbi o potovanju ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

- za potovanje z avtobusom – najmanj 40 potnikov po avtobusu;

- za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 25 potnikov v posamezni skupini;

- za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v posamezni skupini;

- za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 80 % zasedenosti le-teh.

MIVAX si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti. Za MIVAX pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Pri turističnih aranžmajih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin.

MIVAX lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z MIVAX-om, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil MIVAX-a. MIVAX si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere MIVAX ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

MIVAX ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile pred in/ali med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

V primeru, da MIVAX odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. MIVAX brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vrne potrošniku vsa plačila razen stroškov zavarovanja rizika odpovedi, stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. MIVAX o kakršnikoli naknadni spremembi programa potnika nemudoma obvesti.

MIVAX ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da MIVAX zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni mogel pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, na kraju samem ne more zagotoviti nastanitve potnikov v dogovorjenem objektu, lahko nastani potnike v objektu iste kategorije v dogovorjenem kraju.

11. POTOVALNI DOKUMENTI in OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam. MIVAX za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Dolžnost potnika pa je, da ima pred potovanjem urejene potrebne dokumente, vključno z vizumom. Odpoved potovanja zaradi neurejenih dokumentov (npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja sila in podlega vsem stroškom odpovedi. Dolžnost potnika je, da je pred potovanjem ustrezno informiran o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. MIVAX ne preverja državljanstva potnikov, zato je gost dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi predpisi, zdravstvenimi predpisi, o potrebnih vizumih ter opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana in z drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna MIVAX po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.

V primeru, da potniku ureja vizum MIVAX, le ta ne more prevzeti odgovornosti za uspešnost pridobitve vizuma. Posredovanje MIVAX-a pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceno potovanja, ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov MIVAX potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar na MIVAX ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.

Kadar otrok do 15. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva zakonitega zastopnika, potrebuje poleg potovalnega dokumenta še dovoljenje zakonitega zastopnika. Obrazec dovoljenja je predpisane oblike. Dobi se ga na upravni enoti, ki ga tudi potrdi, prav tako ga lahko potrdi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik vede v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

12. OBVESTILA PRED ODHODOM / POTOVANJEM

MIVAX potnikom obvestil pred potovanjem s klasično pošto ne pošilja, razen če v programu ni drugače določeno. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo na prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje pet (5) do sedem (7) dni pred začetkom potovanja. MIVAX-ovim potnikom sta na voljo tudi elektronski naslov tour@mivax.si in telefonska številka 05 30 29 711, kjer lahko obvestilo tudi naročijo. Obvestila pred potovanjem za enodnevne izlete ter za vse aranžmaje v Sloveniji in Hrvaški z lastnim prevozom se ne pripravljajo, saj so vsi napotki navedeni v programu potovanja.

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, če ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. MIVAX ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

Pomembno: pred vsakim potovanjem svetujemo, da še dodatno preverite morebitne omejitve. Potovanja so lahko dovoljena le za določene namene, turistična potovanja pa so morda izvzeta. Več podrobnosti najdete na: www.gov.si/drzave ali www.traveldoc.aero.

14. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot je kolo, surf, golf oprema..., mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer običajno ob odhodu neposredno na letališču. V vsakem primeru je prevoz tovrstne prtljage obvezno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase.

15. TOČNOST PREVOZNIKOV

MIVAX ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. MIVAX si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, leti preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovalnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo in z nje ter s tem povezanimi prevozi, ne pa tudi počitku. Potnik je dolžan 48 ur pred vrnitvijo pri predstavniku organizatorja preveriti uro povratka, razen če potuje v skupini z MIVAX-ovim vodnikom.

16. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika organizatorja potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

17. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, MIVAX-a ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Stranka, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje je torej vešča uporabe tovrstnih storitev. V tem primeru si vse zanjo pomembne informacije pridobi sama prek spletnih strani (nastanitvenega objekta, počitniške destinacije,…). NAVODILA in POSEBNI POGOJI ter KORISTNE INFORMACIJE, ki so objavljeni v katalogih in/ali cenikih, veljajo za vse aranžmaje, tako za skupinske kot individualne odhode, za razpisane in posebej pripravljene programe, če ni v njih drugače navedeno, in rezervirane storitve, ter so sestavni del SPLOŠNIH POGOJEV. Fotografije, objavljene na internetu in v reklamnih materialih, so informativne narave, zato MIVAX ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter videz, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno. Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato MIVAX ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

18. KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV in SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je treba upoštevati, da merila kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od meril, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se v teh državah priporoča rezervacija nastanitve višje kategorije. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. Pri aranžmajih, označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« ponudb. Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega - orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta navadno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navadno manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve drugih dveh oseb. Navadno gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna le za otroke.

19. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodji potovanja, MIVAX-ovemu predstavniku oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. MIVAX ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Pritožbeni postopek: potnik takoj na kraju samem reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam, MIVAX ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo. Po vrnitvi s potovanja mora potnik v zakonskem roku, poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Mivax d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom Obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora na reklamacijski zahtevek potnika, se potnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem MIVAX ni organizator potovanja, bo MIVAX pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil.

Tuji organizatorji imajo krajši čas za oddajo pritožb, zato mora potnik poslati reklamacijo v najkrajšem možnem času. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer MIVAX take reklamacije ne bo obravnaval. Prav tako MIVAX ne bo obravnaval reklamacij, ki ne bodo poslane na zgoraj navedeni naslov. Reklamacije poslane preko elektronske pošte se ne bodo upoštevale. V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se največja odškodnina z naslova nepopolne storitve omeji na vplačan znesek. V primeru, da MIVAX nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju dodatnega izleta, ogleda ipd. Brez pisne reklamacije MIVAX ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

20. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Organizator vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Šteje se, da potnik s prijavo na konkretno potovanje pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi organizatorja in njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje. Politika varovanja osebnih podatkov je objavljena na spletni strani www.mivax.si.

21. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

MIVAX Izvlečki iz Zakona o varstvu potrošnikov (URADNI LIST RS. št. 98/2004-UPB2, 114/20126/2007, 86/2009, 78/2011, 38/2014, 19/2015, 55/2017ZKoIT, 31/2018 v nadaljevanju: ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev.

Uporaba: ZVPot se nanaša izključno na potrošnike.

Obseg uporabe: ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.

Dogodek:

Rok:

Rok za obvestitev potnikov o odstopu od pogodbe zaradi premajhnega števila udeležencev

  • 20 dni pred začetkom turističnega aranžmaja pri potovanjih, daljših od 6 dni;
  • 7 dni pred začetkom turističnega aranžmaja pri potovanjih, ki trajajo od 2 do 6 dni;
  • 48 ur pred začetkom turističnega aranžmaja pri potovanjih, krajših od 2 dni

Dvig cene – le zaradi spremembe cene goriv, tarif, menjalnih tečajev

Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje od 8% vrednosti aranžmaja

Rok za reklamacijo

2 leti od konca potovanja

Odgovor na reklamacijo

8 dni po prejemu reklamacije

Prenos pogodbe na tretjo osebo

V razumnem roku oz. vsaj 7 dni pred začetkom turističnega paketa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ZAVAROVANJE INSOLVENTNOSTI

Če posamezne potovalne storitve paketnega potovanja oz. povezanega potovalnega aranžmaja ne bi bile izvedene zaradi insolventnosti organizatorja paketnega potovanja oz. ponudnika, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, potnik zahteva njihovo zagotovitev od naslovnika, o katerem je obveščen z opozorilom pred sklenitvijo pogodbe. Če je tak organizator oz. ponudnik agencija, se potniki v takem primeru obrnejo na družbo Custos Bono, jamstvo za organiziranje potovanj ZTAS, d. o. o., na naslov Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, telefon + 386 70 822 812 ali elektronski naslov infocustosbono@gmail.com.

23.KONČNE DOLOČBE

V vseh cenah iz ponudbe MIVAX-a je davek na dodano vrednost že vključen.

V primeru spora med strankami je pristojno sodišče v Novi Gorici. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene od dneva objave teh pogojev na spletni strani www.mivax.si in so v tiskani obliki vedno na voljo na prodajnem mestu.

Nova Gorica; 01.01.2024

Posebni pogoji in navodila

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje (medcelinska potovanja, križarjenja, jezikovne šole v tujini, smučanje, katamaran, ponudbe za zaključene skupine ...) v tistem delu, ki se razlikuje od teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oziroma določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

V PRIMERU NASTANITVE V APARTMAJIH

V kolikor ste rezervirali apartma in v dokumentih ni navedeno drugače, se v apartma, oziroma sobo lahko nastanite po 14. uri, zadnji dan pa objekt zapustite do 10. ure. Skladno z razpoložljivostjo in ob predhodnem dogovoru z lokalno agencijo lahko ure prihoda in odhoda prilagodite, pri čemer je potrebno upoštevati, da je morda za daljše bivanje potrebno doplačilo na licu mesta, po pogojih lokalne agencija.

V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NASTANITVI V DVOPOSTELJNI SOBI

V primeru posamezne prijave lahko potnik, prepusti Mivax-u, da mu nudi pomoč pri iskanju sopotnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo oziroma je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, za primer, da Mivax takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ne uspe najti. V primeru, da se potniku najde sopotnik, se potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja. V kolikor bi tak potnik in sopotnik (kot sta navedena v prejšnjih dveh odstavkih) med samim potekom potovanja ugotovila, da bi kljub vsemu želela biti vsak zase nastanjena v enoposteljni sobi, se jima to omogoči, če je to na kraju samem, glede na razpoložljivost kapacitet, možno. Stroški bremenijo vsakega od obeh potnikov do polovice.

ZA ARANŽMAJE SMUČANJE

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato Mivax ravna v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja. Izrecno tudi navajamo, da je odstopnina v primeru najema apartmaja izključno za odpoved najema celotnega apartmaja in ne posameznih oseb.

ZA KRIŽARJENJA

Posebni pogoji za križarjenja veljajo za vsa križarjenja in je potnik z njimi seznanjen ob prijavi; Na voljo so kot posebna tiskana priloga. Pri sestavljenih programih (križarjenje, prevoz, hotelska namestitev, izleti,…) veljajo za vsak del aranžmaja lastni splošni pogoji. Potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:

• če se pravočasno ne prijavi v pristanišču;

• če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje;

• če nima veljavnih dokumentov in mu je zaradi tega zavrnjeno vkrcanje (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).

Ne glede na stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih organizatorju narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.

LETALSKE VOZOVNICE

Ob prijavi je potrebno navesti točna IME in PRIIMEK, tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica, kjer je ta dovolj ali potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval, ter potnikove rojstne podatke. Ob prejemu potrditve rezervacije mora potnik pozorno preveriti pravilnost podatkov in vsako morebitno odstopanje nemudoma sporočiti, da ne bi nastali dodatni stroški. Odgovornosti za napačno posredovane podatke, MIVAX ne prevzema. MIVAX ne odgovarja za nepopolne potovalne dokumente, vizume ter za nepravilne datumske omejitve glede vstopa/izstopa/dolžine bivanja z oziroma na zahteve države, v katero potujete. Letalska vozovnica je pogodba med potnikom in letalskim prevoznikom, potovalna agencija je posrednik med njima. Odnos med potnikom in letalskim prevoznikom določajo različni sporazumi v mednarodnem potniškem prometu, ter pogoji in navodila posameznega prevoznika. Ob morebitni odpovedi letalske vozovnice veljajo pogoji tarife, po kateri je bila vozovnica naročena/izdana. Agencija lahko jamči višino odstopnine v skladu s pogoji letalske družbe oziroma tarife. Letalska družba si pridržuje pravico do spremembe cen in ostalih pristojbin ter urnika letov brez predhodnega obvestila. Po izdaji vozovnice rezervacije ni mogoče spreminjati ali odpovedati brez stroškov. V primeru odpovedi leta s strani nizkocenovnega letalskega prevoznika gredo stroški vseh sprememb in morebitna naknadna doplačila (tudi po vrnitvi) v celoti v breme in na račun potnika. MIVAX na to nima vpliva, niti ne prevzema nikakršne odgovornosti, če nizkocenovni prevoznik zaradi kakšnih koli okoliščin (objektivnih ali subjektivnih) odpove let in ne zagotovi nadomestnega leta, temveč spremeni datum odhoda ali vrne kupnino. Način in pogoji za vračilo kupnine je v domeni prevoznika. V primeru, da potnik kupi zgolj letalsko vozovnico je na ponudbi posebej navedeno, ali je v ceni znesek prtljage zajet ali pa je za prtljago potrebno doplačilo. Obroki in pijača na letalu (pri posameznih prevoznikih, kar je navedeno na vozovnici) nista vključena v ceno, sedežni red na letalu praviloma ni vnaprej določen. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov, potrebnih za potovanje, ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice. Potnik, ki kupuje letalsko karto za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in MIVAX za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je potreben, pridobiti vizume ali druga zahtevana potrdila za države, v katere oz. preko katerih potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, MIVAX ne odgovarja za nastale stroške. V primeru zavrnitve vstopa v državo, nosi vse stroške potnik sam.

ZA ARANŽMAJE, KJER MIVAX NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, da MIVAX ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da MIVAX prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.

TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno s posredovanjem številke kreditne kartice ali v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici in s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvedene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma.

PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PREK INTERNETA

V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja prek interneta veljajo splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje ter ti posebni pogoji poslovanja in ponudba, objavljena na spletnem mestu Mivax-a. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil posamezno Mivax-ovo storitev prek spletnega mesta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. Če v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma vavčerju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ali LAST MINUTE ARANŽMAJI

Potovanje v zadnjem hipu ali „last minute“ aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje. Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive ...) in kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta nastanitve najkasneje ob prihodu na destinacijo. Plačilo last minute aranžmajev se opravi v celoti ob rezervaciji.

DARILNI BONI

V poslovalnici Mivax-a so vam na voljo darilni boni. Vsi darilni boni, kuponi in drugi boni so veljavni v obdobju od datuma izdaje, do datuma, ki je naveden na bonu, oz. kuponu. V kolikor ni navedeno drugače, lahko darilne bone in kupone do datuma veljavnosti unovčite v poslovalnici za nakup aranžmaja, kjer Mivax nastopa kot organizator ali posrednik počitnic ali potovanj. Storitve Mivax-a se lahko za znesek v višini, ki je naveden na darilnem bonu, uveljavijo le s predložitvijo bona. V primeru tatvine ali drugačne morebitne odtujitve darilnega bona za terjatev Mivax ne odgovarja. Bona ni mogoče zamenjati v nobenem primeru za gotovino.

NAPAKE

Zelo se trudimo, da bi jih bilo čim manj in da bi bile vse cene, informacije in opisi pravilni. Zaradi velikega obsega različnih informacij pa do napak lahko pride, za kar se vam iskreno opravičujemo. Takoj, ko napako odkrijemo ali nas nanjo opozorijo stranke napak nemudoma odpravimo. Če vam spletne strani niso dostopne, vam bomo vse informacije z veseljem posredovali na vaš domači naslov ali preko elektronske pošte.

Nova Gorica; 01.01.2024

OBRAZEC STANDARDNIH INFORMACIJ ZA POGODBE O PAKETNEM POTOVANJU

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo potrošnikov. Zato boste upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. MIVAX prevzema polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti. Poleg tega v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja jamstvo, da se v primeru likvidnostnih težav povrnejo vaša plačila in zagotovi vaš povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot- H) vam MIVAX, kot potrošniku zagotavlja naslednje ključne pravice:

1. Prejeli boste vse bistvene informacije o potovalnih storitvah pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju.

2. Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno vsaj eno podjetje. Od okoliščin posameznega primera je odvisno, ali lahko svoje zahtevke uveljavljate pri MIVAX-u ali drugem partnerskem podjetju.

3. Seznanjeni boste s telefonsko številko za nujne primere, oziroma vam bo na drugačen način omogočen kontakt z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.

4. Imate pravico, da v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov turistični paket prenesete na drugo osebo.

5. Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8% cene turističnega paketa, imate pravico, da odstopite od pogodbe. V primeru, da je v pogodbi predvidena možnost povišanja cene, imate pravico do znižanja cene, če pride do znižanja stroškov.

6. V primeru, da se znatno spremeni kateri koli od bistvenih elementov turističnega paketa, imate pravico, da odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine in prejmete celotno povračilo vseh plačil. Če pride s strani odgovornega podjetja do odpovedi turističnega paketa pred njegovim začetkom, ste upravičeni do povračila plačil, kadar je to potrebno pa tudi do povračila škode.

7. V primeru izrednih okoliščin lahko pred začetkom odstopite od pogodbe brez plačila odstopnine, na primer, če v kraju potovanja nastanejo na primer resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.

8. Imate pravico, da odstopite od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.*

9. Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v skladu z dogovorom, vam bo brez dodatnih stroškov ponujen primeren nadomestni aranžma. V primeru, da storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo turističnega paketa imate pravico brez plačila kakršne koli odstopnine* odstopiti od pogodbe.

10. Imate pravico do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.

11. V primeru težav vam MIVAX. nudi vso potrebno pomoč.

12. V primeru, da bi imel organizator ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav, likvidnostne težave, ki vplivajo na izvedbo potovanja po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz, se zagotovi vaš povratek.

Zakon, ki ureja varstvo potrošnikov je dostopen na povezavi:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513

CENIK STORITEV

PRIJAVNINA Prijavnina za turistični aranžma vključena v ceno.

PRISTOJBINA ZA IZDAJO LETALSKIH VOZOVNIC (TSC/Ticket service Charge) / LETALSKE VOZOVNICE – NEPOVRATNI STROŠKI (na vozovnico)

· 1 segment 15,00 €

· 2 segmenta 30,00 €

· 3 ali več segmentov

- Evropa – ekonomski razred 40,00 €

- Evropa – poslovni razred 50,00 €

- Ostali svet – ekonomski razred 60,00 €

- Ostali svet – poslovni razred 80,00 €

· Strošek zamenjave / spremembe vozovnice po pogojih letalskega prevoznika + 15,00 €

· Strošek povračila ali ponovna izdaja vozovnice po pogojih letalskega prevoznika + 20,00 €

Spremembe se izvajajo izključno po pogojih tarife in skladno s pravili prevoznika.

Višina TSC za izdajo, spremembe in odpoved letalskih je določena za obdelavo v poslovnem času.

STROŠEK SPLETNIH STORITEV (vstopnice, letalske vozovnice, hoteli, vizumi…) - cena zajema strošek plačila s kartico + strošek posredovanja… na osebo / karto

· SPLETNI NAKUP LETALSKIH VOZOVNIC (Ryanair, Easyjet, E-dreams…)

- enosmerna 15,00 €

- povratna 30,00 €

· Posredovanje pri pridobitvi vizumov dejanski stroški poštnine/kurirja/posrednika + 15,00 €

· Posr. pri pridobitvi elektronskih dovoljenj (ESTA, E-Visum, itd) dejanski stroški + 15,00 €

· Izdaja različnih obrazcev (za vizume, za pridobitev različnih dovoljenj) – na stran 1,00 €

· Posredovanje pri plačilu registracij, kotizacij, članarin 40,00 €

OSTALO

razne vstopnine, koncerti, izleti,… 15,00 €

posredovanje pri rezervaciji najema avtomobila (rent-a-car) 25,00 €

nakup vozovnic za vlake, ladje, trajekte in druga prevozna sredstva – na transakcijo 15,00 €

Priprava potovalnega itinerarja po meri – za individualne potnike (Evropa)* 50,00 €

Priprava potovalnega itinerarja po meri – za individualne potnike (Svet) * od 100,00 do 200,00 €

VSE CENE VKLJUČUJEJO DDV. CENIK VELJA OD 01.01.2024

Back to top